všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „VOP“)


Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. „Predávajúcim” sa rozumie:
Denisa Chorváthová - BYSTRÉ DETIČKY,
Malé námestie 12, 901 01 Malacky,
IČO: 53 046 803
DIČ: 1124235882
vedená Okresným úradom Malacky, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 120-24472
Pozn.: Nie sme platiteľom DPH.

2. „Kupujúcim” sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online formulára odošle elektronickú objednávku Predávajúcemu za účelom kúpy tovaru alebo Elektronického obsahu.

3. “Elektronickou objednávkou” sa rozumie objednávka, ktorá obsahuje najmä informácie o druhu, forme, prevedení a množstve tovaru a tieto ďalšie informácie: meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu Kupujúceho, v prípade právnickej osoby názov právnickej osoby, IČO a v prípade podnikateľov aj DIČ a IČ DPH.

4. „Elektronickým obsahom“ sa rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej verzii - dokumenty vo formáte pdf.


Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a pri poskytovaní Elektronického obsahu na základe zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na druhej strane.

2. Predávajúci je prevádzkovateľom webovej stránky www.bystredeticky.com.

3. Predávajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka tovar v listinnej podobe alebo ako Elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči prostredníctvom webovej stránky www.bystredeticky.com.

4. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Odkaz na tieto VOP Kupujúci obdrží aj v potvrdení objednávky.


Článok III

Spôsob uzavretia zmluvy

1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na elektronickom nosiči je umiestnenie ponúkaného tovaru a Elektronického obsahu na webovej stránke www.bystredeticky.com.

2. Odoslaním kompletnej objednávky Kupujúcim a jej prijatím zo strany Predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, a zmluvné strany sa zaväzujú riadiť týmito VOP.

3. Objednávka Kupujúceho obsahuje informácie o tovare alebo o Elektronickom obsahu v rozsahu druh, názov, množstvo, cena jednotlivého tovaru alebo Elektronického obsahu, o celkovej cene vrátane nákladov na doručenie, spôsob doručenia, informácie o Kupujúcom v rozsahu meno, priezvisko fyzickej osoby/názov právnickej osoby, fakturačná adresa, adresa doručenia (v prípade, že je odlišná od fakturačnej adresy), e-mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade podnikateľov aj IČO, DIČ a IČ DPH, prípadné poznámky k objednávke a súhlas s týmito VOP. V prípade objednávky Elektronického obsahu môže Predávajúci po odoslaní kompletnej objednávky Kupujúcim zaslať Kupujúcemu e-mail s možnosťou udelenia súhlasu Kupujúceho Predávajúcemu na začatie poskytovania Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle článku X bod 2. týchto VOP. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak súhlas na poskytnutie Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy neudelí Predávajúcemu, Elektronický obsah bude Kupujúcemu poskytnutý až po uplynutí 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní Elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Týmto nie je dotknuté právo Kupujúceho udeliť Predávajúcemu súhlas na poskytnutie Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy dodatočne dostatočne preukázateľným spôsobom. V prípade udelenia súhlasu Kupujúceho Predávajúcemu na začatie poskytovania Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle článku X bod 2. týchto VOP Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle článku X bod 7. písm. f) týchto VOP.

4. Predávajúci je povinný potvrdiť objednávku do 24 hodín od prijatia objednávky Kupujúceho. Obsahom potvrdenia objednávky sú informácie o tovare alebo o Elektronickom obsahu v rozsahu druh, názov, množstvo údaje, cena jednotlivého tovaru alebo Elektronického obsahu, o celkovej cene vrátane nákladov na doručenie, spôsob doručenia, informácie o Kupujúcom v rozsahu meno, priezvisko fyzickej osoby/názov právnickej osoby, fakturačná adresa, adresa doručenia (v prípade, že je odlišná od fakturačnej adresy), e-mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade podnikateľov aj IČO, DIČ a IČ DPH, prípadné poznámky k objednávke. Obsahom Potvrdenia sú aj platobné údaje v rozsahu bankového účtu, na ktorý je potrebné uhradiť kúpnu cenu, výška fakturovanej sumy (celková cena tovaru vrátane nákladov na doručenie) a informácie o špecifikácii platby.

5. Po úhrade objednávky (po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho špecifikovaný v potvrdení objednávky) bude Kupujúcemu doručené potvrdenie o uhradení objednávky.

6. Spolu s tovarom budú Kupujúcemu doručené tieto VOP a faktúra vystavená Predávajúcim za dodanie tovaru alebo Elektronického obsahu. V prípade elektronického doručenia Elektronického obsahu budú tieto VOP a faktúra doručené elektronicky spolu s Elektronickým obsahom. V prípade doručenia tovaru poštou budú tieto VOP a elektronická faktúra doručené listinne spolu s tovarom.

7. Dokumenty uvedené v tomto článku sú vyhotovené v slovenskom jazyku.


Článok IV

Základné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci
a) sa zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar alebo Elektronický obsah v požadovanom prevedení a množstve,
b) sa zaväzuje splniť objednávku Kupujúceho: najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim,
c) je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu podľa predchádzajúceho písm. b) , ak kapacitné alebo iné dôvody neumožňujú splniť objednávku v tejto lehote.

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a všetky súvisiace náklady (najmä poštovné a balné) a objednaný a dodaný tovar prevziať.

3. Vlastnícke právo k hmotnému tovaru, právo užívať tovar a zodpovednosť za škody na tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Tým nie sú dotknuté autorské práva Predávajúceho k tovaru v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Tovar je Kupujúci oprávnený užívať v súlade s licenčnými podmienkami uvedenými v týchto VOP.

4. Elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči je Kupujúci oprávnený užívať v súlade s licenčnými podmienkami uvedenými v týchto VOP.


Článok V

Dodacie podmienky

1. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar spôsobom, aký si zvolí Kupujúci, ak to povaha tovaru alebo služby umožňuje.

2. Kupujúci si môže zvoliť dodanie tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) bezplatné doručenie na e-mailovú adresu určenú Kupujúcim, v prípade Elektronického obsahu, pričom Elektronický obsah môže byť zaslaný postupne, v závislosti od veľkostnej kapacity e-mailovej schránky,
b) doručenie na adresu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., v prípade tovaru v tlačenej podobe, pričom náklady s tým spojené znáša v celom rozsahu Kupujúci. Služby Slovenskej pošty, a.s. sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s. a ich výška sa môže meniť. Výšku nákladov na dodanie nie je možné vopred určiť, nakoľko tieto závisia od veľkosti a hmotnosti zásielky.


Článok VI

Cena a platobné podmienky

1. Všetky ceny tovarov a Elektronického obsahu uvedené na webovej stránke www.bystredeticky.com sú uvádzané v mene euro (€) bez DPH.

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar alebo Elektronický obsah platbou bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho stanovený v potvrdení objednávky. Obsahom potvrdenia objednávky sú údaje v rozsahu bankového účtu, na ktorý je potrebné uhradiť kúpnu cenu, výška fakturovanej sumy a informácie o špecifikácii platby. Tovar alebo Elektronický obsah bude odoslaný až po pripísaní platby na účet Predávajúceho.


Článok VII

Záruka a záručné podmienky

1. Predávajúci poskytuje na všetok tovar a Elektronický obsah záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

2. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
a) nesprávnym skladovaním,
b) nesprávnou manipuláciou,
c) bežným opotrebením,
d) ktoré nevznikli porušením povinnosti Predávajúceho.


Článok VIII

Vady tovaru a reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar alebo Elektronický obsah pri prevzatí Kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Ak Kupujúcemu bude dodaný tovar alebo Elektronický obsah, ktorý má vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady tovaru alebo Elektronického obsahu požadovať jeho výmenu, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru alebo Elektronického obsahu, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo Elektronického obsahu alebo závažnosť vady.

4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar alebo Elektronický obsah za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo Elektronický obsah mohol riadne užívať ako tovar alebo Elektronický obsah bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo Elektronického obsahu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar alebo Elektronický obsah riadne užívať.

6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo Elektronického obsahu.

7. Podrobnosti určuje reklamačný poriadok. Reklamačný formulár nájdete na stránkach www.bystredeticky.com.


Článok IX

Sťažnosti a podnety

1. Sťažnosti a podnety môže Kupujúci uplatniť na adrese Denisa Chorváthová - BYSTRÉ DETIČKY, Malé námestie 12, 901 01 Malacky alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adesu bystredeticky@bystredeticky.com.

2. Predávajúci každú sťažnosť a podnet preverí v lehote 30 dní.

3. Predávajúci informuje Kupujúceho o výsledku preverenia sťažnosti a podnetu, a to v lehote 30 dní od ukončenia tohoto preverenia, a to spôsobom (resp. formou), ktorú určí Kupujúci v sťažnosti alebo podnete, inak rovnakým spôsobom, ako bola sťažnosť alebo podnet podaná.

4. V prípade, že Predávajúci vyhodnotí podanú sťažnosť ako opodstatnenú, prijme príslušné kroky vedúce k náprave, pričom o prijatých krokoch upovedomí Kupujúceho.


Článok X

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči v prípade, že mu nebude dodaný objednaný tovar alebo Elektronický obsah alebo ich časť do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodli na predĺžení tejto lehoty.

2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len „spotrebiteľ“) v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (ďalej pre účely tohto článku VOP len ako „zmluva“) z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

3. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Predávajúci zverejnil na webovej stránke www.bystredeticky.com. V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu pobytu, číslo objednávky, určenie rozsahu odstúpenia, miesto, dátum, podpis spotrebiteľa a taktiež vyjadrenie vôle odstúpiť od zmluvy.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je Predávajúci povinný zaslať Kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 2 tohto článku VOP.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľovi vrátená platba v zmysle objednávky rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

7. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
f) poskytovanie Elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa tohto článku VOP, je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

10. V prípade odstúpenia od zmluvy v listinnej podobe je nutné odstúpenie od zmluvy zaslať na adresu Denisa Chorváthová - BYSTRÉ DETIČKY, Malé námestie 12, 901 01 Malacky. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvo e-mailu je potrebné odstúpenie od zmluvy zaslať na e-mailovú adresu bystredeticky@bystredeticky.com.

11. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. Následky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia Predávajúcemu.

12. V prípade platného odstúpenia od zmluvy sú Predávajúci a Kupujúci povinný vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia.

13. Vzorový formulár, ktorým je možné odstúpiť od zmluvy nájdete na stránkach www.bystredeticky.com.


Článok XI

LICENČNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný pri používaní tovarov a Elektronického obsahu zakúpeného u Predávajúceho dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela (zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon).

2. V prípade ak s ustanoveniami tohto článku VOP nesúhlasíte, prosím nepristupujte ku kúpe tovaru a Elektronického obsahu.

3. Predávajúci disponuje autorskými a majetkovými právami k tovaru a Elektronickému obsahu v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

4. V prípade porušenia autorských práv Predávajúceho Kupujúcim je Predávajúci oprávnený využiť všetky právne prostriedky na ochranu svojho autorského práva.

5. Predajom tovaru alebo Elektronického obsahu nedochádza k postúpeniu alebo prenosu duševného vlastníctva (autorských práv) na Kupujúceho.

6. Kupujúci je oprávnený užívať tovar alebo Elektronický obsah výlučne v rozsahu licencie poskytnutej Predávajúcim v zmysle týchto VOP.

7. Predávajúci udeľuje Kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči licenciu v rozsahu uvedenom v týchto VOP.

8. Kupujúci je oprávnený Elektronický obsah používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený Elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu.

9. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie.

10. Kupujúci nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedeného v Elektronickom obsahu. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.


Článok XII

Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva alebo ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu.

2. Ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

4. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

5. Slovenská obchodná inšpekcia môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.


Článok XIII

Orgán dozoru

1. Dohľad nad činnosťou Predávajúceho vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.


Článok XIV

Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu, podnet alebo sťažnosť na adresu Denisa Chorváthová - BYSTRÉ DETIČKY, Malé námestie 12, 901 01 Malacky alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu bystredeticky@bystredeticky.com.

2. Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 13.10.2020.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.