reklamácia

 1. Stiahnite si a vytlačte reklamačný formulár.
 2. Vypíšte kolónky a čo najpodrobnejšie popíšte chybu produktu alebo dôvod reklamácie.
 3. Podpíšte formulár.
 4. V prípade reklamácie produktu v elektronickej verzii, spolu s produktom odošlite oskenovaný vyplnený formulár na e-mailovú adresu reklamacie@bystredeticky.com.
 5. V prípade reklamácie produktu v tlačenej verzii, spolu s produktom odošlite vyplnený formulár na adresu: Denisa Chorváthová - BYSTRÉ DETIČKY, Malé námestie 12, 901 01 Malacky.
 6. Rozhodnutie o reklamácii Vám odošleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú vo formulári.
 7. Pre viac informácií si prečítajte náš Reklamačný poriadok a Všeobecné obchodné podmienky.
Reklamačný formulár.pdf

odstúpenie od zmluvy

 1. Stiahnite si formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete vpravo na tejto stránke a vytlačte ho.
 2. Vypíšte všetky kolónky.
 3. Podpíšte formulár.
 4. Vyplnený formulár odošlite buď oskenovaný na e-mailovú adresu bystredeti@bystredeticky.com alebo na adresu Denisa Chorváthová - BYSTRÉ DETIČKY, Malé námestie 12, 901 01 Malacky.
 5. Pre viac informácií si prečítajte naše Všeobecné obchodné podmienky.
Odstúpenie od zmluvy.pdf

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I

 

Všeobecné ustanovenia

 

1.     „Predávajúcim” sa rozumie:

Denisa Chorváthová - BYSTRÉ DETIČKY,

Malé námestie 12, 901 01 Malacky,

IČO: 53 046 803

vedená Okresným úradom Malacky, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 120-24472

 

2.     „Kupujúcim” sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online formulára odošle elektronickú objednávku Predávajúcemu za účelom kúpy tovaru alebo Elektronického obsahu.

 

3.     „Elektronickým obsahom“ sa rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe - dokumenty vo formáte pdf.

 

 

Článok II

 

Úvodné ustanovenia

 

1.     Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v prípade výskytu vady pri vybavení objednávky na tovare alebo Elektronickom obsahu.

 

 

Článok III

 

Záruka a záručné podmienky

 

1.     Predávajúci poskytuje na všetok tovar a Elektronický obsah záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

2.     Daňový doklad (faktúra) vystavený Kupujúcemu pri dodaní tovaru alebo Elektronického obsahu slúži ako záručný list.

 

3.     Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

a)     nesprávnym skladovaním,

b)     nesprávnou manipuláciou,

c)     bežným opotrebením,

d)     ktoré nevznikli porušením povinnosti Predávajúceho.

 

Článok IV

 

Vady tovaru a reklamácie

 

1.     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar alebo Elektronický obsah pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru alebo Elektronického obsahu v záručnej dobe. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

2.     V prípade záujmu o podanie reklamácie, je potrebné reklamáciu tovaru alebo Elektronického obsahu zaslať buď elektronicky na e-mailovú adresu: reklamacie@bystredeticky.com alebo listinne na adresu Denisa Chorváthová – BYSTRÉ DETIČKY, Malé námestie 12, 901 01 Malacky. K reklamácii je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúru). Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu Denisa Chorváthová – BYSTRÉ DETIČKY, Malé námestie 12, 901 01 Malacky (neplatí v prípade zaslania Elektronického obsahu).

 

3.     V prípade podania reklamácie na e-mailovú adresu reklamacie@bystredeticky.com bude Kupujúcemu zaslané potvrdenie o uplatnení reklamácie do 48 hodín od doručenia reklamácie Predávajúcemu. V prípade listinného podania reklamácie bude potvrdenie o uplatnení reklamácie doručené najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

4.     Reklamáciu je možné vyplniť aj prostredníctvom reklamačného formulára poskytnutého Predávajúcim. Reklamačný formulár je možné stiahnuť TU. Reklamačný formulár sa nachádza aj na stránke www.bystredeticky.com.

 

5.     Nekompletnosť objednávky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky (aj e-mailovej) na e-mailovú adresu reklamacie@bystredeticky.com alebo na telefónnom čísle 0902 657 150. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

 

6.     Reklamáciu Predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu podľa náročnosti reklamácie, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a v prípade reklamovania tovaru súčasne aj od prijatia reklamovaného tovaru.

 

7.     O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, pričom Predávajúci zašle Kupujúcemu reklamačný protokol, a to v prípade e-mailovej reklamácie e-mailom a v prípade listinnej reklamácie, listinne.

 

8.     Vybavenie reklamácie (ukončenie reklamácie) Predávajúci zrealizuje jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

a)     odovzdaním opraveného tovaru alebo Elektronického obsahu,

b)     výmenou tovaru alebo Elektronického obsahu,

c)     vrátením kúpnej ceny tovaru alebo Elektronického obsahu,

d)     vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo Elektronického obsahu,

e)     písomnou výzvou na prevzatie plnenia,

f)       odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru alebo Elektronického obsahu.

 

9.     Ak Kupujúcemu bude dodaný tovar alebo Elektronický obsah, ktorý má vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

10. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady tovaru alebo Elektronického obsahu požadovať jeho výmenu, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru alebo Elektronického obsahu, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo Elektronického obsahu alebo závažnosť vady.

 

11. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar alebo Elektronický obsah za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

12. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo Elektronický obsah mohol riadne užívať ako tovar alebo Elektronický obsah bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo Elektronického obsahu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar alebo Elektronický obsah riadne užívať.

 

13. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo Elektronického obsahu.

 

14. V prípade neodôvodnenej reklamácie bude reklamácie zamietnutá spolu s odôvodnením jej zamietnutia.

 

15. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

16. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.