podmienky ochrany súkromia


Predávajúci

1. Denisa Chorváthová - BYSTRÉ DETIČKY, miesto podnikania: Malé námestie 12, 901 01 Malacky, IČO: 53 046 803, vedená Okresným úradom Malacky, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 120-24472 (ďalej aj „Predávajúci“) je prevádzkovateľom webstránky www.bystredeticky.com, ktorá spracúva Vaše osobné údaje ako údaje dotknutej osoby.
2. Predávajúci postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.


Dôvody spracúvania osobných údajov

1. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Predávajúceho za účelom poskytovania služieb a tovarov prostredníctvom webstránky www.bystredeticky.com. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom ani ostatným dotknutým osobám nemohol Predávajúci poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.


Základ pre spracúvanie osobných údajov

1. Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.
2. Predávajúci spracúva osobné údaje predovšetkým na právnom základe v zmysle článku 6 bod 1. písm. b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy), a to pokiaľ ide o poskytovanie služieb a tovarov na základe objednávky dotknutej osoby alebo na základe požiadaviek dotknutej osoby prostredníctvom kontaktného formulára alebo priamo na mailovú adresu bystredeticky@bystredeticky.com.
3. Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby. Predávajúci spracúva osobné údaje na právnom základe v zmysle článku 6 bod 1. písm. a) GDPR (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely) pokiaľ ide o spracúvanie na marketingové účely.


Ako o Vás získavame osobné údaje

1. Vaše osobné údaje získavame priamo od vás na základe vykonanej objednávky alebo na základe využitia kontaktného formulára alebo dopytu na mailovú adresu bystredeticky@bystredeticky.com.


Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje

1. Osobné údaje dotknutých osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, našim účtovným a právnym poradcom, vrátane zamestnancov týchto osôb.


Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje

1. Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.


Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

1. Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.


Zabezpečenie osobných údajov

1. Predávajúci spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Predávajúci prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.


Práva dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba má právo:
a) požadovať od Predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
b) na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
c) namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
d) na prenosnosť osobných údajov,
e) podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
f) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.


Súhlas so spracúvaním údajov na marketingové účely

1. Dotknutá osoba, ktorá udelila súhlas Predávajúcemu na spracúvanie jej osobných údajov na marketingové účely udelila súhlas Predávajúcemu na spracúvanie osobných údajov najviac v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely sa poskytuje za účelom informovania dotknutej osoby o produktoch a službách Predávajúceho a predajných alebo iných akciách Predávajúceho.
3. Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely dotknutá osoba udeľuje súhlas na to, aby ju Predávajúci kontaktoval na uvedené telefónne číslo alebo e-mailovú adresu ohľadom marketingových účelov.


Spracúvanie súborov cookies

1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Naša webová stránka používa súbory cookies na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webovej stránky záujmom návštevníka. Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory cookies môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia. Informácie týkajúce sa súborov cookies sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané. Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.


Zmeny podmienok ochrany súkromia

1. Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.
2. Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: bystredeticky@bystredeticky.com alebo priamo na adresu miesta podnikania Predávajúceho.
3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.